ISG | DRS

Veterinárne zariadenie

Veterinárne zariadenia prirodzene produkujú nebezpečný odpad, ktorý je potrebné uskladňovať a následne bezpečne a ekologicky likvidovať. Naša spoločnosť ponúka riešenia v zmysle platnej slovenskej a európskej legislatívy na profesionálnej úrovni. Spoločnosť je certifikovaná na prácu s nebezpečnými odpadmi a má všetky licencie a oprávnenia, ktoré sú k tejto činnosti potrebné.

  • Transport nebezpečných odpadov
  • Dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach v oblasti nakladania, manipulácie skladovania a prepravy nebezpečných odpadov
  • Riešenie efektívnou a finančne nenáročnou cestou
  • Poradenstvo v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
Certifikované produkty na prepravu a skladovanie nebezpečných odpadov v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

Naša spoločnosť má povolenia na prepravu a nakladanie s nasledujúcimi typmi nebezpečných a ostatných odpadov.

18 02 01

ostré predmety okrem 18 02 02 (O)

18 02 07

cytotoxické a cytostatické liečivá (N)

18 02 02

odpady, ktorých zber a zneškodnenie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (N)

18 02 08

liečivá iné ako uvedené v 18 02 07 (O)

Produkty pre Veterinárne zariadenia

Naša spoločnosť ponúka široké spektrum produktov pre vašu ambulanciu, pre bezpečnost životného prostredia a Vášho okolia

Kontajnery na nebezpečný neostrý odpad

Kontajnery na nebezpečný ostrý odpad

Kontajnery na ostrý a neostrý odpad

ISG | DRS

DENTAL | MEDICAL | VETERINARY RECYCLING SERVICES

Dokumenty na stiahnutie

Dôležité dokumenty, licencie a poverenia našej spoločnosti si môžete stiahnuť tu :
Menu