ISG | DRS

Stomatologické zariadenie

Prioritou našej spoločnosti je amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti. Stomatologické zariadenie je malým, ale veľmi nebezpečným zdrojom odpadu, ktorý obsahuje ortuť. Od roku 2000 inštalujeme sedimentačné separátory amalgámu v stomatologických ambulanciách, odoberáme zaplnené kontajnery iných typov separátorov amalgámu, robíme poradenstvo v oblasti nebezpečných odpadov a predovšetkým zabezpečujeme bezpečné zhodnotenie tohto typu odpadu obsahujúceho ortuť.

  • Čistenie všetkých typov sedimentačných separátorov amalgámu (DELTASEP, ISOSEP, SRAB) a kontajnerov z centrifugačných separátorov amalgámu METASYS, DURR, SIRONA, CATTANI a pod. zo stomatologických ambulancií
  • Transport nebezpečných odpadov
  • Čistenie odpadových systémov stomatologických ambulancií a zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu v zmysle legislatívy SR a EÚ
  • Dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych a veterinárnych zariadeniach v oblasti nakladania, manipulácie skladovania a prepravy nebezpečných odpadov
  • Riešenie efektívnou a finančne nenáročnou cestou
  • Poradenstvo v oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi
Certifikované produkty na prepravu a skladovanie nebezpečných odpadov v súlade s legislatívou Slovenskej republiky a Európskej únie.

Naša spoločnosť má povolenia na prepravu a nakladanie s nasledujúcimi typmi nebezpečných a ostatných odpadov.

18 01 10

amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti (N)

18 01 03

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (N)

09 01 01

roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov (N)

09 01 07

fotografický film a papier obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebra (O)

18 01 01

ostré predmety okrem 18 01 03 (O)

18 01 04

odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy (O)

09 01 04

roztoky ustaľovačov (N)

16 02 13

vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti, iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (N)

Produkty pre stomatologické zariadenia

Naša spoločnosť ponúka široké spektrum produktov pre vašu ambulanciu, pre bezpečnosť životného prostredia a Vášho okolia

Separátory amalgámu a kontajnery na amalgámový odpad

Kontajnery na nebezpečný odpad pre stomatologické ambulancie

Centrálny odsavací systém a ostatné produkty

ISG | DRS

FAQ

Akékoľvek otázky týkajúce sa problematiky separátorov amalgámu a dentálnych, zdravotníckych alebo veterinárnych odpadov môžete smerovať na našu adresu.

Niektoré odpovede nájdete tu.

Dokumenty

Dôležité dokumenty, licencie a poverenia našej spoločnosti si môžete stiahnuť tu :
Menu