ISG | DRS
Povolenia vydané kompetentnými orgánmi životného prostredia
Potvrdenie o registrácií – zmena
Potvrdenie o registrácií
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Súhlas na prepravu NO – Nové Mesto nad Váhom
Menu