ISG | DRS
Povolenia vydané kompetentnými orgánmi životného prostredia
Potvrdenie o registrácií – zmena
Potvrdenie o registrácií
Súhlas na prepravu nebezpečných odpadov
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov
Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
Súhlas na prepravu NO – Nové Mesto nad Váhom
Certifikáty k produktom
Certifikát ISO11143 – DELTASEP
AMALGAM AGENT – karta bezpečnostných údajov
Prospektové materiály, inštrukcie a manuály k produktom, odporúčania pre správne nakladanie s nebezpečným odpadom
BIOCOMPACT – nádoby na ostré predmety – zdravotnícky a veterinárny odpad (EN)
Stratégia nakladania s odpadmi zo zdravotnej starostlivosti
Kontajnery na odpady – technické údaje (v angličtine)
Príručka Priateľov zeme – klasifikácia odpadov
Kartónové obaly – technické údaje (v angličtine)
Sharpsafe – norma ISO a direktívy EÚ (v angličtine)
Sharpsafe – technické údaje (v angličtine)
Porovnanie nákladov na sedimentačný resp. centrifukačný separátor amalgámu
identifikačné listy nebezpečného odpadu
Kat. číslo 18 01 03
Kat. číslo 18 01 10
Kat. číslo 18 02 02
Kat. číslo 09 01 01
Kat. číslo 09 01 04