ISG | DRS

DENTAL | MEDICAL | VETERINARY RECYCLING SERVICES

O našej spoločnosti

Zneškodňovanie odpadu zo zdravotníckych zariadení

Vieme presne, čo potrebujete

1
Spokojných klientov
1
Kg upraveného a zhodnoteného amalgámu ročne
1
predaných nádob / kontajnerov na zdravotnícke / veterinárne odpady
1
ton prepravovaného a zneškodneného odpadu

Vieme presne, čo potrebujete

1
Spokojných klientov
1
Kg upraveného a zhodnoteného amalgámu ročne
1
predaných nádob / kontajnerov na zdravotnícke / veterinárne odpady
1
ton prepravovaného a zneškodneného odpadu

Naša spoločnosť sa zameriava na tieto oblasti:

Stomatologické zariadenia
 • Prioritou je nebezpečný amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti obsahujúci ortuť
 • Zabezpečujeme prepravu, skladovanie a následné konečné zhodnotenie  odpadu
 • Inštalácia separátorov amalgámu v stomatologických zariadeniach
 • Dodanie špeciálnych kontajnerov na zachytávanie dentálneho amalgámu na mieste vzniku, teda v stomatologickej ambulancii
 • Kompletná evidencia a administratíva v súlade s platnou legislatívou
Zdravotnícke zariadenia
 • Prioritou je biologický ostrý a neostrý nebezpečný odpad, ktorý je produkovaný zdravotníckymi zariadeniami
 • Zabezpečujeme dodanie špeciálnych kontajnerov určených na odpad vznikajúci v zdravotníctve
 • Zabezpečujeme prepravu, skladovanie a následné konečné zneškodnenie nebezpečného odpadu
 • Kompletná evidencia a administratíva v súlade s platnou legislatívou
Veterinárne zariadenia
 • Prioritou je biologický ostrý a neostrý nebezpečný odpad, ktorý je produkovaný veterinárnymi zariadeniami
 • Zabezpečujeme dodanie špeciálnych kontajnerov určených na odpad vznikajúci vo veterinárnom lekárstve
 • Zabezpečujeme prepravu, skladovanie a následné konečné zneškodnenie nebezpečného odpadu
Nezdravotnícke zariadenia
 • Prioritou je biologický ostrý a neostrý nebezpečný odpad produkovaný tetovacími štúdiami, prevádzkami podológie, pedikúry, manikúry a podobne
 • Zabezpečujeme dodanie špeciálnych kontajnerov na odpad vznikajúci v týchto nezdravotníckych zariadeniach
 • Zabezpečujeme prepravu, skladovanie a následné konečné zneškodnenie nebezpečného odpadu
 • Kompletná evidencia a administratíva v súlade s platnou legislatívou

Naša spoločnosť vznikla v roku 1994

Prioritou našej spoločnosti je nebezpečný amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti, ktorý obsahuje 50 % ortuti

Stále viac a viac stomatológov si praje vyriešiť svoj malý, ale veľmi dôležitý environmentálny problém, a to možnosťou inštalácie separátora amalgámu na výstupe z odpadového systému stomatologickej súpravy a bezpečný pravidelný odber certifikovanou oprávnenou spoločnosťou.
Od roku 2000 inštalujeme sedimentačné separátory amalgámu v stomatologických ambulanciách, odoberáme zaplnené kontajnery iných typov separátorov amalgámu, robíme poradenstvo v oblasti nebezpečných odpadov a predovšetkým zabezpečujeme bezpečné zhodnotenie tohto typu odpadu obsahujúceho ortuť. Ortuť je smrteľný neurotoxím a celá Európska únia sa snaží eliminovať množstvo ortuti, ktorá sa vo všetkých svojich formách dostáva do nášho životného prostredia.

Tým však naša práca nekončí

Každé zdravotnícke a veterinárne zariadenie produkuje taktiež potencionálne infekčný odpad, ako napr. použité ihly, ostatné ostré predmety, striekačky, rukavice, tampóny a podobne.
Pri tomto type odpadu, ktorý sa zneškodňuje v špecializovaných spaľovniach, je potrebné dodržiavať prísne bezpečnostné podmienky pre jeho manipuláciu, skladovanie, prepravu a konečné zneškodnenie. Aj v tejto oblasti sme nápomocní tým, že našim klientom zabezpečujeme dodanie špeciálnych nádob, vrátane bezpečného odberu týchto odpadov a jeho zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu.

Slovenská legislatíva v súčastnosti

pôvodca (producent) nebezpečného odpadu musí zabezpečiť jeho zhodnotenie alebo zneškodnenie a musí zamedziť zmiešavaniu nebezpečných odpadov s inými odpadmi. Toto platí pre všetky odpady, ktoré produkujú zdravotnícke a veterinárne zariadenia.
Naša spoločnosť má všetky potrebné povolenia na prepravu, manipuláciu a zber, vrátane zneškodnenia a zhodnotenia všetkých odpadov, ktoré produkuje Vaše zariadenie. Naši pracovníci sú vyškolení na manipuláciu s nebezpečným odpadom a spoločnosť má vybudovaný komplexný systém administratívy vrátane úplnej kontroly nad odpadmi.

Kontaktujte nás

032 / 7434916
Trenčín: Gen. Goliana 1545/27
Menu