ISG | DRS s.r.o.

FAQ

Akékoľvek otázky týkajúce sa problematiky separátorov amalgámu a dentálnych, zdravotníckych alebo veterinárnych odpadov môžete smerovať na našu adresu.

Niektoré odpovede nájdete tu.

Pretože amalgám obsahuje približne 50 % ortuti. Ortuť je smrteľný neurotoxín, ktorý predstavuje nebezpečenstvo pre ľudský organizmus, živočíchy a životné prostredie. Ortuť sa stáva cieľom regulácií a legislatívnych nárokov pre orgány životného prostredia. Cieľom týchto štátnych resp. mestských úradov je výrazne znížiť vypúšťanie ortuti a jej zlúčenín do odpadových vôd. Spoločnosť ISG | DRS, spol. s r.o. rieši tento problém kompletným systémom starostlivosti o odpady v rámci platných noriem existujúcich na Slovensku a v Európskej únii

Áno, tzv. ISO norma č. 11143 (International Standards Organization), ktorá legislatívne stanovuje účinnosť zachytenia amalgámových zbytkov separátorov amalgámu na min. 95 %. Separátory amalgámu, ktoré sú v ponuke našej spoločnosti spĺňajú taktiež normu ISO 11143 a májú účinnosť 97,2%.

Existujú 4 typy separátorov amalgámu: filtračné, sedimentačné, centrifugačné a ich kombinácie. Sedimentačný typ separátora ponúka za výhodnú cenu kombináciu vysokej účinnosti separátora amalgámu (spĺňajúci najprísnejšie normy) a jednoduchosť. Všetok odpad prechádza cez špeciálny filter, ktorý zachytáva amalgámové zbytky. Naviac, stomatológ získava každý rok úplne vý prečistený separátor a opätovnú ročnú záruku na svoj systém.

Separátor amalgámu SRAB alebo DELTASEP je vhodné nainštalovať takmer na každú stomatologickú súpravu (staršiu alebo novú). Jednoduchosť systému spočíva v tom, že separátor má len 2 otvory, jeden ako vstup a jeden ako výstup. Separátor amalgámu sa inštaluje na výstupe zo stomatologickej súpravy do odpadového potrubia. Je ho možné nainštalovať pri súprave resp. pod súpravou a pod. Naviac existuje možnosť inštalácie aj na viac stomatologických súprav ak to technické podmienky umožňujú.

SRAB, ISOSEP alebo DELTASEP je potrebné vymeniť podľa platných legislatívnych noriem EÚ min. 1 krát ročne pokiaľ systém nie je vybavený signalizáciou zaplnenia zbernej nádoby. Stomatológ však neplatí po výmene rovnakú sumu ako pri kúpe separátora. Platí za tzv. pravidelný ročný servis, ktorého súčasťou je výmena celého separátora za nový čistý separátor, transport nebezpečného odpadu a administratívne úkony spojené s týmto druhom nebezpečného odpadu.

Keďže je amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti (kat. číslo 18 01 10) v Katalógu odpadov podľa Zákona o odpadoch zaradený ako NEBEZPEČNÝ, pôvodca odpadu (stomatológ) je povinný tento druh odpadu odovzdávať len certifikovaným právnickým alebo fyzickým osobám, ktoré majú oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom. Spoločnosť ISG | DRS, spol. s r.o. Trenčín má všetky potrebné oprávnenia na nakladanie s týmto druhom nebezpečného odpadu.